Grönt ljus från Kabas aktieägare för fusion med Dormakoncernen

Rümlang,

Aktieägarna i Kaba Holding AG godkände idag med stor majoritet alla förslag till den extra bolagsstämman. Det avgörande villkoret för den planerade fusionen med Dormakoncernen har därför uppfyllts. Transaktionen planeras bli slutförd under tredje kvartalet 2015.


Aktieägarnas i Kaba Holding AG har med stor majoritet godkänt alla styrelsens förslag till den extra ordinarie bolagsstämman. Stämman sammankallades för att uppfylla huvudvillkoren för fusionen med Dormakoncernen (Tyskland) som annonserats den 30 april 2015.

De komplementära produkterna och tjänsterna, vidare täckning av värdekedjan och utökat geografiskt fotavtryck som följd av fusionen kommer att ge upphov till ett av de tre världsledande företagen inom säkerhets- och tillträdeslösningar med proformaförsäljning överstigande två miljarder CHF och omkring 16 000 anställda. Det SIX-noterade Kaba Holding (det framtida dorma+kaba Holding) med säte i Rümlang kommer att inneha 52,2% majoritet i den sammanslagna affärsverksamheten och kommer att ansvara för den strategiska, operationella och finansiella ledningen av den nya koncernen.


Klart godkännande av alla dagordningens förslag
De 247 aktieägare som deltog i den extra bolagsstämman representerade direkt eller indirekt totalt 2 358 548 röstberättigade aktier. Detta motsvarar 61,8% av det totala aktiekapitalet. Vid röstningen om de sju förslagen på dagordningen godkändes de med mellan 95% och mer än 99% av rösterna. Styrelseordföranden i Kaba Holding, Ulrich Graf, som är utsedd till styrelseordförande i dorma+kaba Holding: ”Aktieägarnas breda godkännande är ett imponerande tecken på förtroende och sänder en klar signal. Fusionen med Dormakoncernen innebär en unik möjlighet som kommer att göra stark och varaktig tillväxt möjlig för vårt bolag i en industri som genomgår en betydande konsolidering. Vi ska nu göra vårt yttersta för att genomföra fusionen effektivt och vidareutveckla det nya bolaget. Vi är övertygade om att vi kommer att lyckas skapa det ökade värde vi förutser och att alla intressenter – aktieägare, kunder, partner och anställda – kommer att kunna delta i detta.”

Dr. Hans Gummert, styrelseordförande i Dormakoncernen: “Resultatet av dagens extra bolagsstämma är ett betydelsefullt steg på vägen att fusionera två framträdande märken och bli ett världsledande företag. Dormas expertis and Kabas styrka kompletterar varandra starkt. Tillsammans kommer vi att ha ett bredare utbud, starkare global närvaro och ökad innovationsförmåga, vilket kommer att utgöra grund för ökad tillväxt och ytterligare värdeförbättring.”

Det avgörande villkoret för genomförande av fusionen har blivit uppfyllt som resultat av aktieägarnas klara godkännande. Den extra bolagsstämman godkände dorma+kaba Holding AG som nytt namna för Kaba Holding AG. Christine Mankel och Stephanie Brecht-Bergen (född Mankel), Dormakoncernens aktieägare, och Dr. Hans Gummert, valdes som tillkommande styrelsemedlemmar. Thomas Pleines, som har varit styrelseledamot i Kaba sedan 2011, har gått med på att avträda från sin befattning då fusionen genomförs. Styrelseordförande Ulrich Graf tackade Thomas Pleines för hans uppskattade och värdefulla medverkan i styrelsen.

Betalning av särskild utdelning om CHF 50 per registrerad aktie, distribuerad från kapitalreserver, godkändes också.

De beslut som fattats under den extra stämman kommer att få effekt då fusionen genomförts. Detta planeras för tredje kvartalet 2015, under förutsättning av godkännande från konkurrensmyndigheter och att andra sedvanliga krav uppfyllts.


Aktieägargrupp med långsiktsorientering
Under de kommande dagarna kommer familjen Mankel/Brecht-Bergen att teckna 380 000 registrerade aktier från Kaba Holdings auktoriserade aktiekapital, varefter familjen kommer att äga 9,1% av Kaba Holding (framtida dorma+kaba Holding).
Efter fusionens genomförande kommer den existerande ägarfamiljen i Kaba och familjen Mankel/Brecht-Bergen att utgöra en starkt förankrad aktieägargrupp med ett kombinerat innehav av 27,3% i dorma+kaba Holding. De har ingått ett gruppavtal, som bland annat ger båda parter förköpsrätt och som avspeglar aktieägarfamiljernas ökade entreprenörengagemang.


Kontakt
För ytterligare information kontakta:
Daniela Schöchlin, SVP Group Communications a.i., Tel. +41 44 818 92 02